SAMODZIELNE ROSZCZENIE O ODSETKI

Artykuł zawiera

W końcu, po wielu miesiącach sporu sądowego, jest – wyrok cywilny zasądzający na naszą rzecz zadośćuczynienie i odszkodowanie. Zauważamy jednak na tym etapie, że całkowicie zapomnieliśmy zażądać należnych nam odsetek. Co w takiej sytuacji?

CZYM SĄ I KIEDY PRZYSŁUGUJĄ ODSETKI

Odsetki za opóźnienie (bo z takimi najczęściej mamy do czynienia) są swoistą karą za niewykonanie zobowiązania. Zgodnie z art. 481 §1 kodeksu cywilnego „jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”. Wystarczającym jest więc sam fakt, że ktoś miał spełnić wobec nas jakieś świadczenie, a nie zrobił tego w wyznaczonym czasie.

Ile wynoszą odsetki za opóźnienie? Uzależnione są od wysokości stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. Szczegółowy sposób wyznaczania wysokości odsetek za opóźnienie uregulowany został w art. 481 §2 kodeksu cywilnego. Obecnie ( na dzień 25 lipca 2022 r.) odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą 12% w skali roku.

CO W PRZYPADKU GDY NIE UWZGLĘDNILIŚMY ODSETEK W POZWIE?

W takiej sytuacji możemy wystosować odrębne roszczenie o zapłatę samych odsetek. Potwierdza to chociażby wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie o sygn. akt I C 233/12, gdzie sąd stwierdził: „samodzielność wierzytelności o odsetki pozwala też na to, aby były one wyłącznym przedmiotem powództwa. Tym samym powód może domagać się zasądzenia należnych mu odsetek w odrębnym postępowaniu sądowym”.

Należy jednak pamiętać aby w sposób prawidłowy oznaczyć datę od której możemy domagać się odsetek, a także wysokość świadczenia głównego, bowiem będzie ono stanowiło podstawę wyliczenia należnej kwoty odsetek. Dodatkowo warto mieć na względzie zakaz anatocyzmu, który zabrania nam dochodzić odsetek od niezapłaconych odsetek.  

Udostępnij artykuł

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Benjamin Kołodziej
Benjamin Kołodziej
Aplikant adwokacki

Masz pytanie – napisz do mnie

Podobne artykuły

Skip to content