CZYM JEST „ZNACZNA ILOŚĆ” W PRZESTĘPSTWACH NARKOTYKOWYCH?

Artykuł zawiera

Określenie czym jest „znaczna ilość” ma szczególne znaczenie w sprawach związanych z przestępstwami narkotykowymi. W zależności bowiem czy mamy do czynienia z ilością „nieznaczną” czy „znaczną” narkotyku, to różnie kształtować się będzie odpowiedzialność karna.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 i 1a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wytwarzanie, przetwarzanie albo przerabianie środków odurzających lub substancji psychotropowych podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Natomiast w przypadku tego samego czynu, ale gdy do czynienia mamy ze „znaczną ilością” narkotyku, to czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 (art. 53 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii).

Podobnie wypowiada się art. 56 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, który przewiduje karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 w przypadku wprowadzania do obrotu i uczestniczenia w obrocie środków odurzających, jednak w przypadku znacznej ilości tych środków zagrożenie karą kształtuje się na poziomie od lat 2 do 12.

Zasadą jest w przypadku przestępstw związanych z narkotykami, iż w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze znaczną ilością substancji odurzających zagrożenie karą jest wyższe. Ma to związek ze stopniem społecznej szkodliwości czynu, nie można wszak zaprzeczyć, że w przypadku znacznej ilości narkotyku powoduje ryzyko, że trafi on do większej liczby odbiorców.

Jak więc ustalić granicę „znacznej ilości”?

Problem ten był wielokrotnie poddawany analizie w polskich sądach. Utrwaloną regułą jest, iż znaczną ilością substancji odurzających jest taka ilość środków, która mogłaby zaspokoić tego rodzaju potrzeby co najmniej kilkudziesięciu uzależnionych. Jeden z wyroków posługuje się liczbą „co najmniej 20 osób” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 7 lipca 2020 r. sygn. akt II AKa 353/19). W sytuacji więc, gdy w toku prowadzonego postępowania zostanie ustalone, iż ilość substancji odurzających będących podstawą przestępstwa wystarczałaby do odurzenia kilkudziesięciu osób, to z dużą dozą pewności będziemy mieli do czynienia z przypisaniem znamiona „znacznej ilości” narkotyku.

Istotna jest również ilość porcji, jaką można uzyskać z danego narkotyku. Nie oznacza to, że w przypadku, gdy w sprawie ustalono np. 10 gram suszu konopnego, to będziemy mieli do czynienia z 10 porcjami narkotyku. Porcję narkotyku wyznacza się jako ilość, która może służyć odurzeniu się – nie zawsze będzie to więc jeden gram, a wręcz przeciwnie – często jeden gram może stanowić nawet kilka porcji.

 

Jakie są konsekwencje?

Oczywistą konsekwencją uznania, iż przestępstwo dotyczy znacznej ilości środków odurzających jest zagrożenie wyższą karą. Dodatkowo należy wskazać, iż górna granica zagrożenia karą pozbawienia wolności w przypadku znacznej ilości narkotyków przekracza 8 lat, co powoduje, iż organ postępowania może uznać za realną groźbę ucieczki w związku z grożącą wysoką karą. Konsekwencją tego będzie wydanie postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, które może trwać do 3 miesięcy, a następnie może być przedłużane.

Skuteczna obrona w sprawach z zakresu przestępstw narkotykowych odznaczać się będzie więc doświadczeniem i znajomością specyfiki tego typu postępowań. W naszej Kancelarii od lat uczestniczymy w takich sprawach i z chęcią podzielimy się naszą wiedzą oraz umiejętnościami. 

Udostępnij artykuł

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Picture of Benjamin Kołodziej
Benjamin Kołodziej
Aplikant adwokacki

Masz pytanie – napisz do mnie

Podobne artykuły

Skip to content